Táborový řád

Každý táborník je povinen dodržovat následující ustanovení Táborového řádu:

 • Táborový řád je nedílnou součástí závazné přihlášky.
 • Rodiče a zákonní zástupci dítěte byli poučeni o vydání a obsahu Táborového řádu při přihlášení dítěte do tábora a stvrzují to svým podpisem na přihlášce.
 • Děti jsou o vydání a obsahu Táborového řádu poučeni první den pobytu na táboře.
 • V případě hrubého porušení Táborového řádu si vyhrazujeme právo odeslat dítě domů. Naší prioritou je bezproblémový a bezpečný průběh tábora a jistě chápete, že nemůžeme nechat jednotlivce, aby tábor zkazil ostatním dětem.
 • Každý se bude k ostatním dětem chovat čestně a kamarádsky. Zejména je zakázáno ubližovat ostatním dětem. Veškerá forma šikany (jak psychické, tak fyzické), povede k okamžitému ukončení pobytu dítěte na táboře!!!
 • Chování táborníků odpovídá všem právním a mravním pravidlům, Vnitřnímu a organizačnímu řádu SVČ Kroužky a na něj navazujícími předpisy a Provoznímu řádu ubytovacího zařízení. Sprostá mluva táborníků je také prohřeškem proti tomuto řádu.
 • Táborník jedná a chová se tak, aby neohrozil zdraví své ani ostatních.
 • Denní program je závazný pro všechny táborníky.
 • Poslouchej a dodržuj veškeré rady a doporučení, příkazy i zákazy všech vedoucích.
 • Zákaz opouštění tábora. Hranice, kde tábor začíná a končí, jsou určeny a vysvětleny během 1. dne tábora.
 • Zejména je zakázáno vstupovat na silnici.
 • Po dobu konání táborového programu mimo vlastní tábořiště se táborník musí pohybovat jedině v prostoru vyhrazeném pro danou činnost. Svévolné opuštění takto vyhrazeného prostoru je zakázáno.
 • Nikdo nebude záměrně ničit zařízení tábora nebo majetek ostatních dětí. V případě úmyslného poškození platí škodu zákonní zástupci dítěte.
 • Návštěva jiného pokoje/chatky je možná pouze po souhlasu všech dětí, kteří v daném pokoji/chatce bydlí.
  Je zakázáno používat cizí předmět bez vědomí jeho vlastníka nebo tento předmět odcizit.
 • Při vycházce do okolí i při celodenním výletě dodržujeme zásady slušného chování.
 • Veškeré potraviny, které se mohou zkazit, je nutné zkonzumovat během prvního dne.
 • K jídlu nastupuje vždy celý oddíl pohromadě pod dohledem vedoucího, každý čistý a umytý. V jídelně dbá slušného vystupování. Jídla si bere jen tolik, kolik sní – s jídlem neplýtvá.
 • V chatkách/na pokojích má každý táborník stále uklizeno.
 • Během pobytu bude hodnocen pořádek a čistota.
 • Táborník dodržuje základní hygienické návyky (včetně mytí rukou, vlasů, čištění zubů, oddělování čistého a špinavého prádla apod.). Využívá WC ke svému účelu a to i v noci (vykonávání potřeby jinde je přísně zakázáno).
 • Každý účastník tábora dbá na své věci a na osobní čistotu.
 • Dobu poledního klidu využije účastník tábora k odpočinku bez pobíhání po areálu tábora, rušení ostatních dětí i táborových vedoucích.
 • V době od večerky až do budíčku nikdo nebude rušit ostatní ze spánku.
 • Koupání je možné pouze po povolení oddílového vedoucího a pod jeho dohledem. Koupající se řídí jejich pokyny. Platí zákaz skákání, neurčí-li vedoucí jinak. Není dovoleno strkat do vody ostatní účastníky tábora. Děti, které neumějí plavat, mohou pouze tam, kde jim sahá voda maximálně po ramena.
 • Nebude-li se táborník cítit zdráv nebo se zraní, i když se mu to bude zdát nevýznamné, oznámí to ihned oddílovému vedoucímu. Přisáté klíště odstraňuje výhradně zdravotník! Do prostorů ošetřovny má přístup pouze nemocný, zdravotník a vedoucí tábora.
 • Veškeré problémy (nejen zdravotního rázu) je účastník povinen hlásit vedoucímu.
 • Táborník bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí.
 • Obléká se vhodně podle počasí a denního programu. Za horka nezapomíná pít dostatek tekutin a nosit pokrývku hlavy.
 • Není povolena jakákoliv manipulace s ohněm.
 • Při mimořádných situacích (požár, silná bouřka apod.) se řídí pokyny vedení tábora.
 • Mobilní telefony jsou výrazně nedoporučeny! V případě nedodržení tohoto doporučení neneseme žádnou zodpovědnost za jeho poškození, ztrátu atd. 
 • Dále nedoporučujeme dětem brát s sebou ani jiné cenné předměty – tablety, rádia, videohry, drahé šperky apod. I zde neodpovídáme za skladování výše uvedených předmětů, za jejich případné poškození, ztrátu či odcizení.
 • Zákaz nebezpečných předmětů!!! Nože, pyrotechnika, jakékoliv zbraně atd.

Vyloučení dítěte z pobytu bez nároku na vrácení poměrné finanční částky:

 • při opakovaném porušování táborového řádu a chování
  při výskytu patologických projevů chování jako je šikana, fyzické či psychické ubližování a napadání, sexuální aktivity, apod.
 • případné jiné nezákonné jednání

V takovém případě je jeho zákonný zástupce po dohodě s hlavním vedoucím povinen táborníka na vlastní náklady a v dohodnutém termínu odvézt.