Táborový řád

Každý táborník je povinen dodržovat následující ustanovení Táborového řádu:
 • Táborový řád je nedílnou součástí závazné přihlášky.
 • Děti jsou o vydání a obsahu Táborového řádu poučeni první den pobytu na táboře.
 • V případě hrubého porušení Táborového řádu si vyhrazujeme právo odeslat dítě domů.

Pravidla chování v areálu a jednání vůči druhým osobám

 • Táborník se k ostatním dětem chová čestně a kamarádsky. Je zakázáno ubližovat ostatním dětem. Veškerá forma šikany (jak psychické, tak fyzické), může vést až k okamžitému ukončení pobytu dítěte na táboře.
 • Chování táborníka odpovídá všem právním a mravním normám, Vnitřnímu a organizačnímu řádu SVČ Kroužky a na něj navazujícím předpisům a Provoznímu řádu ubytovacího zařízení.
 • Táborník se chová a jedná tak, aby neohrozil zdraví své ani ostatních.
 • Denní program je závazný pro všechny táborníky.
 • Táborník poslouchá a dodržuje pokyny všech vedoucích.
 • Táborníkovi je zakázáno svévolné opouštění tábora. (Hranice, kde tábor začíná a končí, jsou určeny a vysvětleny během 1. dne tábora.)
 • Po dobu konání táborového programu mimo vlastní tábořiště se táborník pohybuje jedině v prostoru vyhrazeném pro danou činnost. Svévolné opuštění takto vyhrazeného prostoru je zakázáno.
 • Táborník záměrně neničí zařízení tábora nebo majetek ostatních dětí. V případě úmyslného poškození platí škodu zákonní zástupci dítěte.
 • Návštěva jiného pokoje/chatky je možná pouze po souhlasu všech dětí, kteří v daném pokoji/chatce bydlí.
 • Je zakázáno používat cizí předmět bez souhlasu jeho vlastníka.

Stravování

 • Veškeré potraviny, které se mohou zkazit, je nutné zkonzumovat během prvního dne. 
 • K jídlu nastupuje vždy celý oddíl pohromadě pod dohledem vedoucího, a to po provedení hygieny. V jídelně táborník dbá slušného vystupování a s jídlem záměrně neplýtvá.

Hygiena a úklid

 • V chatkách/na pokojích má každý táborník stále uklizeno. (Během pobytu bude hodnocen úklid.)
 • Táborník dodržuje základní hygienické návyky (mytí rukou, vlasů, čištění zubů, oddělování čistého a špinavého prádla...).

Klidový režim na táboře

 • Doba poledního klidu je určena k odpočinku. Táborník se v této době vyvaruje činností, jež by rušily ostatní táborníky v jejich odpočinku. Pokud sám nechce odpočívat, pak se v této době věnuje klidnějším aktivitám.
 • V době od večerky až do budíčku táborník neruší ostatní ze spánku.

Koupání

 • Koupání je možné pouze po povolení oddílového vedoucího a pod dohledem zdravotníka. Koupající se řídí jejich pokyny. Platí zákaz skákání, neurčí-li vedoucí jinak. Není dovoleno strkat do vody ostatní účastníky tábora. Děti, které neumějí plavat, mohou pouze tam, kde jim sahá voda maximálně po ramena.

Zdravotní stav

 • Rodiče odpovídají za zdravotní stav dítěte při příjezdu na tábor, což strvzují podepsaným prohlášením o bezinfekčnosti.
 • Nebude-li se táborník cítit zdráv nebo se zraní, i když se mu to bude zdát nevýznamné, oznámí to ihned oddílovému vedoucímu. Přisáté klíště odstraňuje výhradně zdravotník!
 • Do prostorů ošetřovny má přístup pouze nemocný, zdravotník a vedoucí.
 • Táborník se obléká vhodně podle počasí a denního programu. Za horka nezapomíná pít dostatek tekutin a nosit pokrývku hlavy.
 • Veškeré problémy (nejen zdravotního rázu) je táborník povinen hlásit vedoucímu.

Další ustanovení

 • Táborník dodržuje zásady ochrany životního prostředí, včetně třídění odpadu.
 • Je zakázána jakákoliv manipulace s ohněm bez vědomí vedoucího.
 • Při mimořádných situacích (požár, silná bouřka apod.) se táborník řídí pokyny vedení tábora.
 • Mobilní telefony jsou výrazně nedoporučeny! V případě nedodržení tohoto doporučení neneseme odpovědnost za jeho poškození, ztrátu atd. 
 • Dále nedoporučujeme táborníkům brát s sebou ani další cenné předměty – tablety, rádia, videohry, drahé šperky apod. Neodpovídáme za skladování výše uvedených předmětů, za jejich případné poškození, ani za ztrátu či odcizení.
 • Táborník s sebou na tábor neveze žádné nebezpečné předměty (nože, pyrotechnika, jakékoliv zbraně atd.), pokud není určeno jinak (výjimkou je nožík u turisticko-zálesáckého kroužku, který se odevzdává u autobusu).
 • Táborník s sebou na tábor neveze žádné zakázané či nevhodné látky (alkohol, tabák, kofein).

Dojde-li na základě hrubého porušení či frekventovaného porušování táborového řádu k vyloučení dítěte z tábora, pak je jeho zákonný zástupce po dohodě s hlavním vedoucím povinen táborníka na vlastní náklady a v dohodnutém termínu odvézt.